Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

1 TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Stoerwurk B.V., verder te noemen de verkoper, alsmede op alle koopovereenkomsten waarin verkoper partij is.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien dat uitdrukkelijk door de verkoper en de koper is overeengekomen en deze afwijkingen ook door de verkoper schriftelijk aan de koper zijn bevestigd.
 3. Mocht de verkoper genoodzaakt zijn, bij de uitvoering van de koopovereenkomst, gedeelten van deze uitvoering bij een derde onder te brengen dan zal de verkoper jegens de koper gerechtigd zijn een beroep te doen op de bepalingen van de door deze derde gehanteerde algemene voorwaarden.

2 AANBIEDINGEN

 1. Alle aanbiedingen van de verkoper zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten, en zijn gebaseerd op de bij de aanvraag verstrekte gegevens en op de bij aanbiedingsdatum geldende prijzen, valutakoers en lonen. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.
 2. Indien een vrijblijvende aanbieding van de verkoper door de koper wordt aanvaard, heeft de verkoper het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 3. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting tot levering van een afzonderlijk gedeelte van hetgeen in deze prijsopgave is opgenomen.

3 LEVERING

 1. De door de verkoper opgegeven, dan wel overeengekomen, (af)leverdatum is enkel informatief, geldt alleen bij benadering en zal derhalve nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de opgegeven leverdatum, dient de verkoper door de koper in verzuim te zijn gesteld door middel van een aangetekend schrijven.
 2. Zolang de verkoper jegens de koper niet in verzuim is, is deze niet gehouden tot vergoeding van de eventueel bij de koper ontstane schade, welke mogelijkerwijs voortvloeit uit het overschrijden van de opgegeven leverdatum.
 3. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering vanaf het magazijn van de verkoper.
 4. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de koopovereenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van de voor levering noodzakelijke informatie of instructies zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder wordt begrepen de opslagkosten, verschuldigd zijn.
 5. Het is de verkoper toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is de verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

4 PRIJS(WIJZIGINGEN)

 1. De bij de totstandkoming van de koopovereenkomst overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming bekende gegevens en gelden exclusief BTW.
 2. Indien zich na de totstandkoming van de koopovereenkomst tussen de verkoper en koper omstandigheden voordoen ter zake van de kostprijsfactoren die een wijziging van de overeengekomen prijs rechtvaardigen, dan is de verkoper gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te wijzigen. Behoudens in geval de prijswijziging een verhoging van meer dan 10% bedraagt, heeft de koper bij wijziging van de prijs door de verkoper niet het recht de koopovereenkomst te ontbinden.

5 TECHNISCHE EISEN

 1. Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen voor het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk aan de verkoper te zijn medegedeeld.
 2. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt, is de verkoper verantwoordelijk dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten en/of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt.

6 MONSTERS, MODELLEN EN VOORBEELDEN
Indien door de verkoper een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, is dit slechts aan te merken als te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

7 WIJZIGINGEN IN DE TE LEVEREN ZAKEN
De verkoper is bevoegd zaken te leveren die afwijken van de in de koopovereenkomst omschreven zaken, zonder dat de koper het recht heeft de koopovereenkomst te ontbinden, voor zover het wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie betreft welke zijn vereist om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving, dan wel het geringe wijzigingen van de zaak betreft die een verbetering opleveren.

8 OVERMACHT

 1. In geval van overmacht is de verkoper gerechtigd de uitvoering van de koopovereenkomst zolang op te schorten tot de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet langer voordoet.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor risico van de verkoper behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door (toe)leveranciers, algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor de totstandkoming van de overeengekomen prestatie benodigde zaken, vervoersmoeilijkheden, bedrijfsstoringen, overmatig ziekteverzuim, werkstakingen en overheidsmaatregelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 3. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 3 maanden, alsmede in geval vast komt te staan dat de overmacht van blijvende aard is, kunnen de verkoper en koper over gaan tot de ontbinding van de koopovereenkomst.
 4. Indien de verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of in staat is om gedeeltelijk aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als zijnde het een afzonderlijk contract betreft. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde dan wel leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 5. De verkoper behoudt zich het recht voor om zich op overmacht te beroepen, zelfs indien de daartoe veroorzakende omstandigheid intreedt nadat de werkzaamheden door de verkoper verricht hadden moeten zijn.

9 CONTROLE EN RECLAME

 1. De koper is gehouden de gekochte zaken bij aflevering, doch in ieder geval binnen 8 werkdagen na ontvangst, te (laten) controleren en na te gaan of het geleverde beantwoordt aan hetgeen is overeengekomen.
 2. Onjuistheden, onvolledigheden en/of gebreken in de overeengekomen prestatie, welke na ontvangst, door de koper worden geconstateerd dienen onmiddellijk, middels aangetekend schrijven, ter kennis van de verkoper te worden gesteld.
 3. Niet zichtbare gebreken dient de koper tevens binnen 8 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na aflevering van de gekochte zaken, schriftelijk te melden aan de verkoper.
 4. Reclames welke de verkoper meer dan 30 dagen na ontvangst door de koper van de gekochte zaken bereiken, zullen door hem niet meer in behandeling worden genomen en hebben tot gevolg dat het recht van de koper op iedere aanspraak vervalt.
 5. Tijdige controle en reclame schorten de verplichting van de koper tot afname en betaling van de overeengekomen prestatie niet op. De overeengekomen prestatie kan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper worden geretourneerd.

10 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De door de verkoper geleverde zaken blijven eigendom van de verkoper totdat de koper al diens verplichtingen uit alle met de verkoper gesloten koopovereenkomsten is nagekomen, voor zover deze verplichtingen kunnen worden geacht tegenprestatie(s) te betreffen van geleverde of te leveren zaken, dan wel eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van de koopovereenkomst(en).
 2. Door de verkoper afgeleverde zaken, die krachtens het voorafgaande lid onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De koper is niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
 3. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is de verkoper gerechtigd de afgeleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de koper, of derden die de zaak voor de koper houden, weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10 % per dag van het door hem verschuldigde bedrag.
 4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht de verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
 5. De koper verplicht zich op eerste verzoek van de verkoper:
 • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering aan de verkoper ter inzage te geven;
 • de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door de verkoper geleverde zaken te verpanden aan de verkoper op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
 • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan te merken als het eigendom van de verkoper;
 • op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die de verkoper ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

11 WAARSCHUWINGSPLICHT

 1. De koper is gehouden de verkoper onmiddellijk en volledig op de hoogte te stellen zodra hij het vermoeden krijgt dan wel bemerkt dat hij en/of derden schade en/of enig nadeel (gaan) ondervinden, welke wordt veroorzaakt door de verkochte en afgeleverde zaken.
 2. Naast zijn eigen zorgplicht schade te voorkomen, dan wel te beperken, is de koper gehouden verkoper volledig in de gelegenheid te stellen dreigende schade en/of enig nadeel te voorkomen of te beperken.
 3. De koper is gehouden de verkoper te vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake van schade, welke (mogelijk) wordt veroorzaakt door de verkochte en afgeleverde zaken.

12 AANSPRAKELIJKHEID

 1. De verkoper is jegens de koper niet aansprakelijk voor schade (direct hetzij indirect) en/of enig nadeel voortvloeiend uit de door de verkoper verkochte en afgeleverde zaken, behoudens in geval deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de verkoper.
 2. In geen geval is de verkoper aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving, bedrijfsschade en/of andere gevolgschade.
 3. Mocht, met inachtneming van hetgeen in de voorgaande leden van dit artikel is bepaald, blijken dat de ontstane schade en/of enig ander nadeel voor rekening van de verkoper dient te komen, dan zal de totale aansprakelijkheid van de verkoper zijn beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat met de ter zake van de verkochte en afgeleverde zaken overeengekomen prijs, welke in geen geval hoger zal zijn dan de overeengekomen prijs.
 4. Indien de verkoper ter zake van schade en/of enig ander nadeel, waarvoor zij krachtens de koopovereenkomst met de koper en/of deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de koper hem ter zake volledig vrijwaren en de verkoper alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.

13 BETALING

 1. De koper verplicht zich alle facturen van de verkoper binnen 30 dagen te voldoen, zonder enige aftrek, verrekening en zonder opschorting wegens vermeende wanprestatie.
 2. In geval van wanprestatie, liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen diens (betalings-)verplichtingen onmiddellijk opeisbaar zijn. Eveneens zullen de (betalings-) verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar worden in geval de verkoper omstandigheden ter kennis komen die hem goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn (betalings-) verplichtingen zal kunnen voldoen.
 3. Betaling dient te geschieden in Europese valuta door middel van een (digitale) bankoverboeking op een door de verkoper aangegeven IBAN bankrekeningnummer. In geval van contante betaling dient de koper er zorg voor te dragen dat hiervoor door de verkoper een kwitantie wordt afgegeven.
 4. Bij overschrijding van de gestelde betalingstermijn van 14 dagen is de koper, zonder dat een daartoe strekkende ingebrekestelling vereist is, vanaf vervaldatum tot de dag der betaling over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd, met een minimum van 12 % per jaar, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.
 5. Tevens is de koper vanaf vervaldatum (buiten)gerechtelijke kosten verschuldigd, welke 15 % van de hoofdsom bedragen. Indien de verkoper aantoont hogere (buiten)gerechtelijke kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren ter inning van de vordering, zullen ook deze hogere kosten door de koper worden vergoed.
 6. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening eerstens van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

14 ZEKERHEIDSSTELLING

 1. De verkoper is gerechtigd bij of na het aangaan van de koopovereenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de koper zekerheid te eisen dat deze binnen redelijke termijn aan diens (huidige en toekomstige) verplichtingen jegens de verkoper zal voldoen.
 2. Tot het stellen van zekerheid is de koper te allen tijde gehouden in geval van diens faillissement, surseance van betaling, het stilleggen of liquidatie van het bedrijf, dan wel doordat de koper door beslaglegging of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over diens gehele of gedeeltelijke vermogen verliest.

15 OPSCHORTINGSRECHT

 1. In geval de koper diens verplichtingen jegens de verkoper niet nakomt, heeft laatstgenoemde, zonder ingebrekestelling, het recht de uitvoering van de koopovereenkomst zijnerzijds op te schorten totdat nakoming zijdens de koper heeft plaatsgevonden.
 2. Het recht de uitvoering van de koopovereenkomst zijnerzijds op te schorten, komt de verkoper eveneens toe in geval hem omstandigheden ter zijne kennis komen welke hem goede grond geven te vrezen dat de koper diens verplichtingen jegens de verkoper niet zal nakomen.

16 BEËINDIGING VAN DE KOOPOVEREENKOMST

 1. In geval de koper tekortschiet in de nakoming van de koopovereenkomst heeft de verkoper het recht de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de koopovereenkomst tot stand te brengen door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring dan wel door een rechterlijke uitspraak.
 2. Wordt de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden dan is de koper gehouden het positieve contract belang van de verkoper te vergoeden.
 3. Jegens de koper is de verkoper gerechtigd de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de koopovereenkomst tot stand te brengen en is nimmer gehouden de hieruit voor de koper voortvloeiende schade te vergoeden.
 4. In geval zich omstandigheden voordoen met betrekking tot de overeengekomen prestatie, dan wel de personen en/of materialen waarvan de verkoper zich bij de uitvoering van de koopovereenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat de naleving van ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is de verkoper bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden.

17 GESCHILLENBESLECHTING
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en de verkoper worden beslecht door de Rechtbank te ‘s-Gravenhage. De verkoper blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.

18 TOEPASSELIJK RECHT
Op elke koopovereenkomst tussen de verkoper en de koper is Nederlands recht van toepassing.

19 WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN
De verkoper is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De verkoper zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de koper in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Stoerwurk B.V.  Sluisweg 8 | 8531 DJ Lemmer | The Netherlands